Projekty pro MŠ

Podpora vzdělávání na MŠ
Název projektu: Šablony II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015643
Datum zahájení projektu: 01. 09. 2019
Datum ukončení realizace: 31. 08. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 411 790 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT


Projekt je zaměřen na jedno z následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Školní asistent - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň tři děti ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci dětí ohrožených školním neúspěchem v mateřské škole je možné sledovat následující oblasti: - nedůsledné rodičovské vedení; - sociokulturně znevýhodněné prostředí. Výběr dětí je zcela v kompetenci ředitele školy. Minimálně tři děti ohrožené školním neúspěchem musí být ve škole identifikovány po celou dobu realizace aktivity. Podmínka tří dětí ohrožených školním neúspěchem platí vždy až do výše úvazku 1,0. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi mateřskou školou a rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování. Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů, jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o pedagogických pracovnících"). Aktivita bude realizována minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců. Úvazek 0,5 na jeden měsíc nelze dělit mezi více osob.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty kromě inkluze