O naší mateřské škole

Vážení rodiče a přátelé školy, vítáme Vás na stránkách, které Vám jak doufáme, poskytnou lepší přehled o dění v naší mateřské škole.

Naleznete zde všechny důležité dokumenty týkající se výchovně vzdělávacího procesu a provozu školy, organizační strukturu.

Masarykova mateřská škola Roudnice nad Labem byla zřízena jako příspěvková organizace od 1. 1. 1995, kdy ji byla přiznána právní subjektivita. Zřizovatelem je Město Roudnice nad Labem. Součástí mateřské školy je i školní jídelna.

Vzděláváme děti v programu Začít spolu. Vzdělávací program Začít spolu představuje moderní pedagogický přístup, který je orientován na dítě. Spojuje v sobě nejnovější poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími postupy, k nimž se pedagogika v průběhu svého vývoje dopracovala. Děti svobodně vyjadřují své potřeby, přání a představy v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí a zároveň přináší výzvy, podporuje jejich přirozené učení a kreativitu.

Rozvíjíme osobnost dítěte předškolního věku, a to po všech stránkách - citové, rozumové i tělesné. Zaměřujeme se na pravidla chování, stolování, jednání a myšlení, základní životní hodnoty a mezilidské vztahy. V předškolní výchově vytváříme u dětí základní předpoklady pro další vzdělávání v základní škole.

Provádíme logopedickou péči a spolupracujeme, jak s rodinou, tak s dalšími poradenskými zařízeními. Celková kapacita mateřské školy je 45 dětí ve dvou odděleních: Berušky a Sluníčka. Třídy jsou heterogenní.

Vzhledem k počtu dětí usilujeme o vytvoření dobrého kontaktu a úzké spolupráce s rodiči. Proto v naší škole probíhá řada akcí a nadstandardních aktivit plánovaných právě po dohodě s rodiči. Konkrétní informace zjistíte z obsahu našich stránek.

Zaměřujeme se na pobyt venku a výuku v přírodě, inspirujeme se lesními školkami. V případě příznivého počasí vzděláváme děti venku v sepětí s přírodou, kde mají možnost pečovat o rostliny a o svůj vlastní záhonek. Také zde máme umístěny budky, které nám umožní pozorovat a starat se o ptactvo, hmyzí domeček, živého králíka, bosochodník... Vedeme děti k samostatnosti, zodpovědnosti za to, co dělají. Děti své poznatky rozvíjejí v zázemí školy, kde mají k dispozici hernu a třídu dle hygienických norem. Ekologii škola prosazuje i při úklidu používáním ekologických přípravků. Hrou v přírodě se u dětí rozvíjí kreativnost, komunikační schopnosti, plánování ale i sounáležitost k přírodě. Mateřská škola má zpracovaný ŠVP dle svého zaměření. Škola často pořádá akce, kde se rádi setkáváme s rodiči dětí. Velice vítáme, pokud se rodiče zapojí do výchovně vzdělávacího procesu svými návrhy na spolupráci, možnosti akcí a exkurzí apod.


Skutečně zdravá škola

Projekt skutečně zdravá školka nabízí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Škola pomáhá dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí.

Komplexně se řeší školní stravování, přináší kvalitativní skok k lepšímu. Zlepšuje stravování dětí, což se promítá do zlepšení jejich zdraví, a tudíž i zlepšení výsledků ve škole a v chování. Pomáhá dětem a žákům rozvíjet praktické klíčové dovednosti, jako je vaření, pěstování a výběr vhodných potravin z hlediska zdraví i udržitelného rozvoje.

Děti v naší mateřské škole si každoročně pěstují nějaké plodiny, tedy vědí, že to není hned. Škola v programu umožňuje svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Učíme děti si jídla vážit a neplýtvat jím. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život.

Škola má jedinečnou příležitost pomoci dětem pochopit, co je opravdové jídlo, a poskytnout jim praktické životní dovednosti. Snažíme se vrátit zpět v čase, tedy ke skutečným potravinám, od nynějších náhražek potravin a polotovarů. Znalosti, které během výuky děti získávají o jídle, stejně tak jako jídlo, které ve škole nabízíme na svačiny a obědy, pomáhají vytvářet kulturu zdravého a udržitelného stravování.

Naše škola se již podrobila v rámci projektu SZŠ analýze školní jídelny a monitoringu soli.

Po zapojení do programu se snažíme využívat čerstvé, sezónní suroviny od lokálních a regionálních producentů.

Používáme ekologické čistící prostředky.

Program SZŠ vytváří příležitosti a možnosti pro využití zážitkových a projektových forem učení a obohacení výuky o nové téma – jídlo.

Pomáhá tím naplňovat průřezové téma environmentální výchova. Postupně zařazujeme do jídelníčku nové suroviny např. slunečnicová semínka, tarhoňu, pohanku, špaldovou mouku a ovocné koncentráty (náhrada sirupů). Nejvíce nás těší, když děti konstatují, že doma takové jídlo nevaří, že je to škoda a že jim chutná. Snažíme se s rodiči komunikovat a získávat tím zpětnou vazbu, jak na celkovou spokojenost v mateřské škole, tak se stravováním, a vyzýváme je k návrhům či nápadům na zlepšení.

 

Naše mateřská škola získala bronzový certifikát za splnění kritérií programu "Skutečně zdravá škola", za rozvoj zdravého a udržitelného stravování a vzdělávání o jídle. Certifikát zde.

 

Dětem podáváme skutečně zdravá jídla. Fotografie zde.

 

Dodavatelé naší školní jídelny zde.

 

SZS

SZS

Plníme program SchooolFood4Change.

SZS

SZS

Předškolák na jedničku

Edukativní projekt Předškolák na jedničku podpořený strukturálními fondy EU OPVVV si klade za cíl prostřednictvím webu vytvořit unikátní soubor digitálních cvičení a úkolů, které předškolákům umožní lepší připravenost na školní docházku a snadnější nástup do školy.


Jsme Ekoškola

Dne 20.6. 2018 jsme si slavnostně převzali v senátu ČR v Praze mezinárodní titul ,,Ekoškola".

Jsme na naše..vaše..děti pyšní. Vše zvládají a snaží se být pro okolí i své mladší kamarády vzorem. Ekoškola je hlavně o spolupráci a toho se držíme. Spolupracujeme kde to jde. Zatím tedy pouze na půdě naší MŠ, ale plány do budoucna jsou, oslovit některou ZŠ v blízkosti, abychom na naše činnosti a malé - velké věci nebyli sami.

Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit dětem ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí přestává být pro děti pouhým učivem. Stává se něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat. Děti zažívají opravdovou spoluúčast na chodu své školy a učí se zodpovědnosti za své okolí.

Ekoškola

Zelená škola

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Projekt podporuje uvědomělé chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Projekt Zelená škola je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Zdroj zde.

Zelená škola

Mrkvička

MRKVIČKA (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2007, a do kterého je zapojeno okolo 850 mateřských škol ze všech krajů ČR.

Mrkvička

Se sokolem do života

V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Sokol

CEPÍK

Projekt Cepík provází děti formou pohádek – divadelních představení, zásadami správného životního stylu a zároveň jim předvádí, co se stane, když se zásady zdravého životního stylu poruší. Společně pak hledají správná řešení.

Cepík

GDPR - pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zajišťuje advokátní kancelář - Jaroš x Vávra, Štěpánská 644/35, Nové Město, 110 00 Praha 1.


Odborná literatura

Nabízíme rodičům bezplatnou službu zápůjček literatury viz seznam knih zde.